wishlist

things I'm planning to buy and their release dates......
key || black = not ordered, orange = preordered, green = ordered, blue = received

Release Schedule

 • JANUARY
  A Silent Voice 5
  orange -the complete collection 1-
  My Love Story!! 7
 • FEBRUARY
  Monthly Girls' Nozaki-kun 2
 • MARCH
  A Silent Voice 6
 • APRIL
  My Love Story!! 8
  Demigods & Magicians
 • MAY
  A Silent Voice 7
  orange -the complete collection 2-
  The Trials of Apollo 1
  Monthly Girls' Nozaki-kun 3
 • JUNE
 • JULY
  My Love Story!! 9
 • AUGUST
  Monthly Girls' Nozaki-kun 4


Series I'm Currently Purchasing
 • [Yen Press] Monthly Girls' Nozaki-kun by Izumi Tsubaki
  || Nov '15 || Feb '16 ||
 • [Kodansha] A Silent Voice by Ooima Yoshitoki
  || v.4 || v.5 (Jan '16) ||
 • [VIZ] My Love Story!! by Aruko&Kazune Kawahara
  (ongoing) || v.4 || v.5 || v.6 (Oct '15) || v.7 ||
 • [VIZ] Oresama Teacher by Izumi Tsubaki
  (ongoing) || v.19 || v.20 ||
 • [Yen Press] Yotsuba&! by Kiyohiko Azuma
  (ongoing) || v.6 || v.9 ||
 • [VIZ] Voice Over!: Seiyuu Academy by Maki Minami
  (end) || v.8 || v.9 (Feb '15) || v.10 (Apr '15) || v.11 (June '15) || v.12 (Aug '15) ||
Available Now&On Hold...
 • [VIZ] Bakuman by Tsugumi Ohba&Takeshi Obata
  || v.2 || v.5 || v.8 || v.9 || v.13 || v.14 || v.16 ||
 • [VIZ] Pokemon Adventures by Hidenori Kasuka&Satoshi Yamamoto
  (Ruby&Sapphire Arc) || v.20 || v.21 || v.22 ||
  (Diamond, Pearl&Platinum Arc || v.10 || v.11 ||
  (HeartGold&SoulSilver Arc) || v.2 ||
  (Black&White Arc) || v.3 || v.4 || v.5 || v.6 || v.7 || v.8 ||
Anticipated Releases...
 • [VIZ] Komomo Confiserie by Maki Minami 
 • [VIZ] One Punch Man
 • [Seven Seas] Orange by Ichigo Takano 
 • [Kodansha] My Little Monster by Robico